FONETIC MAGAZINE

امتحان ریدینگ چند دقیقه است؟

در این آزمون با 40 سوال 60 دقیقه فرصت پاسخگویی دارید