FONETIC MAGAZINE

امتحان لیسنینگ چند قسمته؟

چهار بخش با ده سوال وجود دارد. سوالات به گونه ای طراحی شده اند که پاسخ ها به ترتیبی که در صدا شنیده می شوند ظاهر شوند.