FONETIC MAGAZINE

 درهرپکیج قیمتی رایتینگ چه چیزی ارائه می شود؟

در قسمت رایتینگ دو پکیج قیمتی وجود دارد:

در حالت اول تنها نمره آزمون شما از طریق ایمیل برای شما ارسال می گردد.
در حالت دوم علاوه بر نمره آزمون تحلیل درستی و نادرستی جملات، ایرادات نگارشی و نشانه گذاری، اصلاحات ساختاری و محتوایی و … انجام خواهد شد.