FONETIC MAGAZINE

در هر پکیج قیمتی Speaking چه چیزی ارائه میشود؟

در قسمت اسپیکینگ دو پکیج قیمتی وجود دارد:

در حالت اول تنها نمره آزمون شما بعد از پایان مصاحبه توسط اگزمینر به شما اعلام میگردد
در حالت دوم علاوه بر نمره آزمون چگونگی پاسخ دهی به سوالات، نقاط قوت و ضعف، معرفی منابع مختلف مطالعاتی و … به شما ارائه خواهد شد