FONETIC MAGAZINE

زمان آزمون به چه صورت تعیین می شود؟

برای شرکت در آزمون وارد لینک “رزرو آزمون اسپیکینگ” شده و بر اساس انتخاب خود و زمان های خالی موجود میتوانید تایم آزمون خود را فیکس کنید