اینتر را بزنید

جزئیات پروژه

  اینتر زنید

  پیغام ها

  • ahmadza    ahmadza یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  • ahmadza    ahmadza یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  • عارف محمدیان    عارف محمدیان یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  • شیوا حامدی    شیوا حامدی یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  • ahmadza    ahmadza یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  • ahmadza    ahmadza یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  • شیوا حامدی    شیوا حامدی یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  • ahmadza    ahmadza یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
  • عارف محمدیان    عارف محمدیان یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷

  general-mock

  مدیر سایت فونتیک مدیر سایت
  خرداد 22 ام, 1398
  general-mock بدون دیدگاه

  General IELTS Test No.4

  [LDAdvQuiz 23] [LDAdvQuiz 24] General IELTS Mock-Writing No.4 General IELTS Mock-Speaking No.4

  بیشتر بدانید
  مدیر سایت فونتیک مدیر سایت
  خرداد 22 ام, 1398
  general-mock بدون دیدگاه

  General IELTS Test No.3

  [LDAdvQuiz 14] [LDAdvQuiz 15] General IELTS Mock-Writing No.3 General IELTS Mock-Speaking No.3

  بیشتر بدانید
  مدیر سایت فونتیک مدیر سایت
  اردیبهشت 9 ام, 1398
  general-mock بدون دیدگاه

  General IELTS Test No.2

  [LDAdvQuiz 10] [LDAdvQuiz 11] General IELTS Mock-Writing No.2 General IELTS Mock-Speaking No.2

  بیشتر بدانید
  مدیر سایت فونتیک مدیر سایت
  اردیبهشت 9 ام, 1398
  general-mock بدون دیدگاه

  General IELTS Test No.1

  [LDAdvQuiz 8] [LDAdvQuiz 9] General IELTS Mock-Writing No.1 General IELTS Mock-Speaking No.1

  بیشتر بدانید